អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា មាន​បង្រៀន​វគ្គ​ផលិត​វីដេអូ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន ក្នុង​រយៈពេល​៣ថ្ងៃ ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​អ្នកទស្សនា​ ការ​បង្កើតសារ ការ​ធ្វើ​បទ​សម្ភាសន៍ បច្ចេកទេស​កាមេរ៉ា និង​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​កាត់​ត​វីដេអូ។​ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានរចនា និងអនុវត្តន៏ដោយគម្រោង Development Innovations ពីឆ្នាំ២០១៦​ដល់២០១៧ នៅ TheLab@DI។

Video Training

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាមនឺងអាច៖

 • រៀប​ចំ​ខ្លឹមសារ​វីដេអូ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព
 • យល់ពីដំណាក់កាលនៃផលិតកម្ម តាំងពីរៀបចំគម្រោងវីដេអូ ថត និងកាត់វីដេអូ
 • យល់ដឹងពីវិធីប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា និងឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតវីដេអូ
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ
 • អាចផលិតវីដេអូខ្លីបាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ អង្គការ និងស្ថាប័ន

 
សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​ឥឡូវ​នេះ​
 
រយៈពេល៖ បីថ្ងៃ​ (08:00-12:00, 13:30-17:30)

ចំនួនអ្នកចូលរូម៖ ១០រូប

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារ

កញ្ចប់សេវា​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​នេះរួមមាន៖

 • សៀវភៅមេរៀន
 • បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតវីដេអូ
 • ការចុះថតខាងក្រៅរយៈពេលមួយថ្ញៃ
 • ភេសជ្ជៈ​ និងអាហារសម្រន់
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ
 • របាយការណ៍នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពក្នុងវគ្គសិក្សា និង សកម្មភាពរបស់សិក្ខាកាម

ទំនាក់​ទំនង​

Ms. Sin Putheary | Email: putheary.sin@ccc-cambodia.org | Phone: (010 / 089) 345 081