មហោស្រព​ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្ម​ជំរុញ​ឲ្យ​យុវវ័យ​កម្ពុជា​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប

Tags: , ,
Development Innovations
កម្មវិធី​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤នៅ​កម្ពុជា​ស្ដី​អំពី​វិទ្ […]
Read more

មហោស្រព​ស្ដី​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រនិង វិស្វកម្ម​បាន​បំផុស​គំនិត​យុវជន​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នក​ច្នៃ​ប្រឌិត​

Tags: , ,
មហោស្រព​ជាតិលើកទី​ ៣ នៅកម្ពុជា​ស្ដី​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រនិង […]
Read more