អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish


ការ​ស្រាវ​ជ្រាវពី​ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ICT


ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់ Raintree ផ្តល់​នូវ​ការ​វិភាគ​ឯករាជ្យ​នៃ​វិស័យ​អាជីវកម្ម​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០១៨ ដែល​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ដែល​មាន​ស្រាប់​និង​ទស្សន​វិស័យ​សម្រាប់​អនាគត​នៃ​វិស័យ​នេះ។
ទាញយក
ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​មាន​គោល​បំណង​ផ្តល់​ការ​យល់​ដឹង​កាន់​តែ​ច្រើន​អំពី​កម្លាំង​ពលកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ដោយ​វាយ​តម្លៃ​ពី​គំលាត ជំនាញ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ និង​ស្វែង​រក​ជម្រើស​គោល​នយោបាយ។ ទាញ​យក
ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ BBC Media Action ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​របៀប​ដែល​យុវជន​កម្ពុជា​ចូល​ប្រើ​វេទិកា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្សេងៗ​គ្នា។ វា​ផ្តល់​នូវ​លទ្ធផល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ អ៊ិនធឺណិត​ ទូរទស្សន៍​ និង​វិទ្យុ​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន។ ទាញយក
ជា​បណ្ដំ​នៃ​ធនធាន​សម្រាប់​ទទួល​បាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​អំពី​យេនឌ័រ និង ICTផ្តល់​ជូន​ដៃ​គូ​ដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិ​និង​រៀប​ចំ​ផែនការ​នៅ​នឹង​កន្លែង​ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ស្រាវជ្រាវ​យ៉ាង​ល្អ​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ស្តីពី​ការ​ចូល​រួម​​របស់​ស្ត្រី​និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត និង​ឧបករណ៍​ ICT ផ្សេង​ទៀត។ ទាញ​យក​
របាយការណ៍​ផ្អែក​លើ​ការ​ស្ទង់​មតិ​តំណាង​ទូទាំង​ប្រទេស​នៃ​គ្រួសារ​និង បុគ្គល​ធ្វើ​ដោយ DIRSI, LIRNEasia និង Research ICT Africa ។ ទាញយក