មូលនិធិ​ជំនួយ​សម្រាប់​ឱកាស​លើក​ទី​ពីរ​ជួយ​អង្គការ​យុវជន​ពង្រីក​វិសាលភាព​ទៅ​កាន់​ប្រជាជន​កម្ពុជា

Tags:
បើ​ធៀប​ជាមួយ​នឹង​ទិន្នន័យ​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន អង្ […]
Read more

ពង្រីក​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ព័ត៌មាន​ដែល​ស្រួល​ប្រើ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ថែ​ទាំ​កុមារ​

“ពួក​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​បី​ទៅ​បួន​គីឡូម៉ែត្រ​គ្រាន់​ត […]
Read more

ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​ប្រមូល​ទិន្នន័យ ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​កាន់​តែ​ប្រសើរ

Tags: , , , , ,
ស្ថាប័ន​អ្នក​អាច​នឹង​ប្រើប្រាស់​ធនធាន​ជា​ច្រើន​ក្នុងការ […]
Read more
1 2 3 4