គ្លីនិក​ទន្លេ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ដើម្បី​បម្រើ​អ្នក​ជំងឺ​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន

អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៦ និង២០១៧ គម្រោង​យើងខ្ញុំ​បាន​ធ្វើការ​ជាមួយ​អង្គការ​ទន្លេគ្លីនិក​កម្ពុជា (TLC) និង Mekom Solutions ដើម្បី​កែប្រែ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មាន​អ្នក​ជំងឺ​របស់ TLC ពី​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​មក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​អាច​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​បាន​ល្អ​ជាង​មុន​ទៅ​ដល់​សហគមន៍​អ្នក​រស់​នៅ​លើ​បឹង​ទន្លេសាប។

ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នេះ។