អំពីយើងខ្ញុំ​

នៅ​គម្រោង​ Development Innovations យើង​ខ្ញុំ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​បង្កើត​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។​

អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Development Innovations គឺ​ជា​គម្រោង​រយៈពេល​ប្រាំ​មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោម​មូលនិធិ​ជំនួយ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ដើម្បី​ជួយ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល (CSOs) ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា សហគ្រាស​សង្គម និង​អ្នក​ច្នៃ​បង្កើត​វ័យ​ក្មេង ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ និង​ប្រើ​ដំណោះ​ស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT) និង​វិធីសាស្រ្តប្រកប​ដោយ​ការ​ច្នៃ​បង្កើត​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន DAI Global, LLC ដែល​ជា​អង្គការ​អភិវឌ្ឍ​ពិភពលោក​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទី​ក្រុង Bethesda ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

 

ក្រាហ្វិក​នេះ​បង្ហាញ​ពី​សេវាកម្ម​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​បាន​និង​កំពុង​ផ្តល់ និង​សកម្មភាព​ដែល​យើង​បាន​ផ្តល់​មូលនិធិ​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ក៏​ដូច​ជា​ផែនការ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩។ យើង​ខ្ញុំ​កែ​សម្រួល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​របស់​យើង​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ទៀង​ទាត់​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្រូវ​ការ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ។
 
Development Innovations
 
ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ គម្រោង​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្តោត​លើ​ការ​បង្កើន​ឱកាស​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា និង សហគ្រិនភាព សម្រាប់​អ្នក​ច្នៃ​បង្កើត យុវជន និង ស្ត្រីនៅកម្ពុជា។
 
Year 6


ចង់​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​គម្រោង​ Development Innovations? វីដេអូ​ខ្លី​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​នូវ​អ្វី​ដែល​ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​​បាន​​ធ្វើ​ និង​​សេវាកម្ម​​មួយ​ចំនួន​ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០១៨។