អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Development Innovations មាន មូលនិធិកាតាលីករ សំរាប់ភាពច្នៃប្រឌិត  ដែល​ផ្តល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​បច្ចេកទេស​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ដំណោះស្រាយ ដោយ​ប្រើប្រាស់​​បចេ្ចកវិទ្យា​ព័តមាន និង​សារទូរគមានគមន៍:

  • ដោះស្រាយការប្រឈមលើការអភិវឌ្ឍជាក់លាក់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • មាននិរន្តរភាពនិងអាចបង្កើតឡើងវិញ
  • ជំរុញការស្រូបយកបចេ្ចកវិទ្យាព័តមាន និងសារទូរគមានគមន៍
  • មានលទ្ធផលជាក់ស្តែងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់
  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

 គោលការណ៍ណែនាំ អំពីមូលនិធិកាតាលីករ

ជំនួយ ការពិពណ៌នា សំនុំបែបបទចាំបាច់
ជំនួយទូទៅ ជំនួយរហូតដល់ $150,000 សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ប្រើប្រាស់​បចេ្ចក​វិទ្យាព័ត៌មាន និង​សារទូរគមានគមន៍ ។ 1.     Concept Note Template
2.     Full Proposal Template
3.     Budget Plan Template

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីការដាក់ពាក្យសុំជំនួយ សូមអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ grants@development-innovations.org.