គម្រោង​យើង​ខ្ញុំ​បាន​ជួយ​អង្គការ​ទន្លេ​គ្លីនិក​កម្ពុជា​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ដើម្បី​ជួយ​បំរើ​ដល់​សហគមន៍​រស់​នៅ​លើ​បឹង​ទន្លេសាប​បាន​ល្អ​ជាង​មុន។

អាន​បន្ថែម

Our partners have done amazing work. View more success stories.​

Interested in technology in Cambodia? ​Read more articles on our blog.