ឧបករណ៍​វាស់​កំពស់​ទឹក​កំពុង​តែ​ជួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ការពារ​ខ្លួន​ពី​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់។ ​

អាន​បន្ថែម​

Our partners have done amazing work. View more success stories.​

Interested in technology in Cambodia? ​Read more articles on our blog.