អង្គការ​ទន្លេ​គ្លីនិក​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ដើម្បី​បម្រើ​អ្នក​ជំងឺ​នៅ​សហគមន៍​បឹង​ទន្លេសាប​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុនទស្សនា​វីដេអូ​នេះ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​គ្រូពេទ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ និង​អ្នក​ជំងី​របស់​គ្លីនិក​នេះ

Our partners have done amazing work. View more success stories.​

Interested in technology in Cambodia? ​Read more articles on our blog.