អំពីយើងខ្ញុំ​

នៅ​គម្រោង​ Development Innovations យើង​ខ្ញុំ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​បង្កើត​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។​

អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Development Innovations គឺ​ជា​គម្រោង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ក្រោម​មូលនិធិ​ជំនួយ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដើម្បី​ជួយ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល (CSOs) ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា និង​សហគ្រាស​សង្គម​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ និង​ប្រើ​ដំណោះ​ស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT) ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

 

Development Innovations
គម្រោងយើង​ខ្ញុំ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​លោកអ្នកតាមរយៈ៖

  • សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និង ICT4D
  • សេវាបង់ថ្លៃ​ដែល​ជួយបំពេញតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដល់​ប្រជាជនកម្ពុជា
  • ពង្រឹង​សមត្ថភាពដល់​ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្រោយពីគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនឹង​ត្រូវ​បានបញ្ចប់
  • មូលនិធិ និង​ដៃគូ​ជំនួយ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដំណោះស្រាយផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
  • សហការ​ជា​ដៃ​គូ​ជាមួយ​ Impact Hub ទៅ​លើ​គម្រោង​ EPIC ដែលផ្តោតសំខាន់លើបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសសង្គម

ចង់​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​គម្រោង​ Development Innovations? វីដេអូ​ខ្លី​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​នូវ​អ្វី​ដែល​ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ និង​សេវាកម្ម​មួយ​ចំនួន​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​។