អំពីយើងខ្ញុំ​

នៅ​គម្រោង​ Development Innovations យើង​ខ្ញុំ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​បង្កើត​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។​

អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Development Innovations គឺ​ជា​គម្រោង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ក្រោម​មូលនិធិ​ជំនួយ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដើម្បី​ជួយ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល (CSOs) ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា និង​សហគ្រាស​សង្គម​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ និង​ប្រើ​ដំណោះ​ស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT) ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

 

Development Innovations
គម្រោងយើង​ខ្ញុំ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​លោកអ្នកតាមរយៈ៖

  • សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និង ICT4D
  • សេវាបង់ថ្លៃ​ដែល​ជួយបំពេញតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដល់​ប្រជាជនកម្ពុជា
  • ពង្រឹង​សមត្ថភាពដល់​ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្រោយពីគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនឹង​ត្រូវ​បានបញ្ចប់
  • មូលនិធិ និង​ដៃគូ​ជំនួយ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដំណោះស្រាយផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
  • សហការ​ជា​ដៃ​គូ​ជាមួយ​ Impact Hub ទៅ​លើ​គម្រោង​ EPIC ដែលផ្តោតសំខាន់លើបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសសង្គម

ចង់​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​គម្រោង​ Development Innovations? វីដេអូ​ខ្លី​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​នូវ​អ្វី​ដែល​ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ និង​សេវាកម្ម​មួយ​ចំនួន​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​។

 


Feedback from Our Partners and Clients
Sina YUN
National Capacity Building and Training Specialist
Plan International
The Plan project team and seven of our CSO partners have learnt a lot from this course and have been very enthusiastic about it and applying their new skills since. Currently the DAI training participants are practicing here in Kampong Thom based on what they learned two weeks ago. Yesterday and today, I was really appreciative of the trained participants who facilitated a short module for another 8 of our partners, and very passionately shared and practiced what they had learnt in the training."
Typo SOEUNG
Social Business Development Manager
Cooperation Committee for Cambodia (CCC)
After working with DI’s team for several months, our team seems to be more dynamic now as they can work more independently and strategically on their tasks. We are very happy to be getting support from DI to improve capacity and the way of our team work. This will help us be a better resource for our members and serve them well with in-demand ICT services in the future."
Phai LIM
Programme Unit Director
VBNK
We learned a lot from this website support project, especially on the importance of using the right keywords for website content. Since our website has been completely redesigned and gone live, we found it is more impactful than before, and have seen an increasing number of visitors and pageviews, and we get more questions from clients about our services. On google search engine, we moved from the bottom of the list to #3 on the list of capacity building institutions in Cambodia based on these changes. I am grateful to DI for testing this kind of website support which will help us get more clients."