កំពុង​ស្វែង​រក​ថវិកា​ជំនួយ​សម្រាប់​គម្រោង ICT4D មែន​ទេ?​ DI មាន​ឱកាស​សម្រាប់​អ្នក​។ ​

ស្វែង​យល់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​!

Our partners have done amazing work. View more success stories.​

Interested in technology in Cambodia? ​Read more articles on our blog.