អ្នក​ជំនាញ​​ផ្នែក​ វីដេអូ​ ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​នៅ​ទី​នេះ​ដើម្បី​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​

ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​!

ករណី​ជោគជ័យ សិទ្ធិ​មនុស្ស

Land Rights Platform Delivers Accessible Educational Tools and Quizzes

ករណី​ជោគជ័យ ការ​អប់រំ

Social Media Campaign Builds Awareness about Financial Management

TOSFund

Crowdfunding ករណី​ជោគជ័យ

Crowdfunding Platform Boosts Shrinking Budgets for Civic Projects

Alberto Cremonesi

ករណី​ជោគជ័យ សហគ្រាស​សង្គម

Web Platform Enabling and Connecting Social Enterprises in Cambodia

Our partners have done amazing work. View more success stories.​

Interested in technology in Cambodia? ​Read more articles on our blog.